Λάθρομετανάστες αντικαθιστούν τους Έλληνες: 43.000 αλλοδαποί με ψήφο στους καταλόγους της Α’ Αθηνών!


«Παρέδωσαν τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς, τώρα παραδίδουν και την υπόλοιπη Ελλάδα στους λαθραίους αλλοδαπούς»

Κάνουν τα πάντα για να κρατηθούν στην εξουσία, έτσι με διαδικασίες εξπρες Ελληνοποιούν και συντομεύουν το χρόνο διαμονής τους στην Ελλάδα όλων των λαθραίων ξένων, από Μπαγκγκλαντές έως Αλβανία και τους δίνουν εκλογικά βιβλιάρια για να αλλοιώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και κυρίως διαπράττουν το έγκλημα της βίαιης αλλοίωσης του Ελληνικού πληθυσμού.

Όπως καταγγέλει η «ΕΣΤΙΑ»,  ήδη στους εκλογικούς καταλόγους της Α! Αθηνών έχουν εγγραφεί 43000 αλλοδαποί ως….ψηφοφόροι…!!!

Δίδουν ἐκλογικά βιβλιάρια καί ιθαγένεια στούς ξένους ἐνῶ περιφρονοῦν τοὺς Ἀποδήμους

«ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ» όνομάζει ἡ κυβέρνηση τίς ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νέο νομο- σχέδιο γιὰ τὴν ἀπόδοση άλλη- νικῆς Ιθαγενείας, τὸ ὁποῖο πρό κειται πολύ σύντομα να κατατεθεῖ στὴν Βουλή. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που καθιστά τίς διαδικασίες ἀποδόσεως τῆς Ελληνικής Ιθαγενείας «διαδικασίες-ἐξπρές». Ὁ ἴδιος ὁ ἁρμόδιο ος υπουργός Αλέξης Χαρίσης κομπάζει ὅτι οἱ ρυθμίσεις τις ὁποῖες θέλει νὰ εἰσαγάγει, θα μειώσουν τον χρόνο ολοκληρώσεως της αποδόσεως της ιθαγενείας κατά εννέα μήνες ενώ από την ανάλυση του νομοσχεδίου και των σχετικ΄ων δηλώσεων διαπιστώνεται μια γενική τάσις διευκολύνσεως των αλλοδαπών που θέλουν να πάρουν την Εληνική ιθαγένεια.

Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές. Το Κράτος (ἢ για την ἀκρίβεια ή Κυβέρνησις) προσπαθεῖ νὰ ἁπλουστεύσει κάτ ποιες διαδικασίες καί νά διευ κολύνει κάποιους κατοίκους του οἱ ὁποῖοι δὲν γεννήθηκαν σε ἑλληνικό ἔδαφος. 

Και μάλιστα κατά τρόπο που αλλοιώνει τα και ἡ σύνθεσις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Συμφώνως πρός πλη- ροφορίες στοὺς ἐκλογικούς και ταλόγους τῆς Α' Ἀθηνῶν ἔχουν ἐγγαφεῖ ἤδη 43.000 ἀλλοδαποί ψηφοφόροι! Την στιγμή που στις εκλογές του 2015, στην ίδια περιφέρεια, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν 78.431 πολίτες καί ΝΔ 77.360 επί 253.687). Τέτοια προθυμία, εξυπηρετήσεως όμως δεν έχει δειξε η Κυβέρνησις στο αίτημα για την θεσμοθέτηση τῆς ψή- φου τῶν Ἀποδήμων, οἱ ὁποῖοι είτε γεννήθηκαν είτε έχουν οι ζεις στην πατρίδα μας. Αντιθέ τως, ἐνοχλεῖται ἐπειδὴ ἡ ψῆφος τῶν Ἀποδήμων θὰ ἀλλάξει τον συσχετισμό μεταξύ τῶν πολιτικών δυνάμεων. Αὐτός εἶναι θέλουν να πάρουν τὴν ἑλληνική ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέπει σε ξε νους νὰ ἀλλοιώνουν τὸ ἐκλο γικό αποτέλεσμα ἀλλά ἀπαγορεύει σε Έλληνες να το διαμορ- φώνουν. Ὅσον ἀφορᾶ μάλιστα στην ψήφο τῶν Ἀποδήμων, πέρα ἀπό τό ὅτι ἡ ρύθμισις, την οποία εἰσηγεῖται ἡ Κυβέρνησις (ἐκλογή μόνον τριῶν βουλευτῶν ἀπὸ τούς ἀποδήμους), συνιστά χλευασμό, ή όλη στάσις τῶν κυβερνώντων ἔναντι τῶν Ἑλλήνων πού τιμοῦν τὴν χώρα μας δια- πρέποντας στὸ ἐξωτερικό ἀναδεικνύει τὴν ἐμπάθειά τους εἰς βάρος των.

Ἡ Κυβέρνησις ἁπλούστατα δέν θέλει να τους δώσει το δικαίώμα νὰ ἔχουν ἰσοδύναμη ψήφο μὲ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες, μή συνυπολογίζοντας τις ψήφους τοὺς ἀρνεῖται ἕνα δικαίωμα τό τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. ὁποῖο δὲν ἔχει ἀρνηθεῖ οὔτε ὁ Ερντογάν στους Τούρκους της διασποράς! Και θέτει σε μοίρα πολύ υψηλότερη ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νά ἔχουν γεν νηθεῖ ἡ νὰ κατάγονται ἀπὸ τὸ Αφγανιστάν, την Κεντροαφρι- κανική Δημοκρατία ή την Μπου τσουάνα. Νομοθετεί για να τους διευκολύνει νὰ ἀποκτήσουν μια ὥρα ἀρχύτερα λόγο γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.

Δέν εἶναι δύσκολο νά ἀντι- ληφθεῖ κανείς τους λόγους για τούς ὁποίους μία αριστερή Κυ βέρνησις ἀντιπαθεῖ τοὺς Ἕλλην νες τοῦ ἐξωτερικοῦ. Νὰ ἀρχίσουμε ἀπὸ αὐτούς πού προσφάτως ἔφυγαν, ἀναζητώντας μια καλύτερη τύχη σε άλλες χώρες τῆς Εὐρώπης; Ένας σημαντικός λόγος τῆς μεταναστεύσεως τους εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἀριστε- ρή διακυβέρνησις καὶ τὰ ἀδιέ ξοδα στὰ ὁποῖα ἔχει οδηγήσει τους νέους. Ανεργία, ἐχθρότης προς τὴν ἀριστεία, την πρόο δε καὶ τὴν ἐπιχειρηματικότητα συνθέτουν το εφιαλτικό σκηνι κό μιᾶς ζωῆς χωρίς προοπτικές, τὴν ὁποία ἀπεργάζονται για την Ελλάδα ὁ κ. Τσίπρας καί ἡ Κυ- Βέρνησις του. Ήδη, αυτοί οι Έλληνες, που μπορεί να έχουν φθάσει και τις 600.000, έχουν ἀπορρίψει τον ΣΥΡΙΖΑ και τις καταστροφικές πολιτικές του θέσεις. Γιατί, λοιπόν, νὰ τοὺς διευκολύνουν νὰ ἀποκτήσουν δυνατότητα (διότι το δικαίωμα  τὸ ἔχουν) να ψηφίζουν κανονικά στις βουλευτικές εκλογές, Διότι αὐτό εἶναι δίκαιον; Δεν φαίνεται τὸ δίκαιον να βαραίν νει καί πολύ στίς ἀποφάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Συνήθως διαπνέονται ἀπό πολιτική εμπάθεια καί και θοδηγοῦνται ἀπὸ μικροκομματτικές σκοπιμότητες. Γιατί λοιπόν να τους διευκολύνουν πολίτες οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ τοὺς ψηφίσουν; Επει- δὴ εἶναι Ἕλληνες καὶ τὸ δικαι ούνται; Ἀπό τήν στιγμή που δεν μποροῦν νὰ τοὺς προσηλυτίσουν στον ἀριστερὸ ἀναχρονι σμό, οὐδόλως τοὺς ἐνδιαφέρει.

Οἱ μετανάστες, όμως, είναι το μέλλον τῆς χώρας στην οποία κάτι άλλο. Με ελλιπή γνώση για ἔχουν φθάσει εύκολα, θα ποδη- γετηθοῦν ἀπὸ τοὺς «Ινστρούχτο ρες τῆς Ἀριστερᾶς, ὥστε νά τήν ψηφίσουν χάρη σε πρόσκαιρα μικρο-οφέλη καὶ ἀπατηλές υπο σχέσεις. Πόσο μπορεί να «φλέ γεται» για το ἂν παραχωρεῖται» τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας ένας

Σομαλός. Ενώ ο Έλληνας, καὶ στην ἄκρη τοῦ κόσμου να πάει, θα κουβαλάει την Ελλάδα μέσ σα στην ψυχή του. Ὅπου καὶ ἂν διακριθεί, θα στρέφει πάντα τό βλέμμα προς την Πατρίδα, ἀκό μη καὶ ἂν αὐτή τόν πληγώνει, με την περιφρονητική της στάση καί τόν ἰσοπεδοτισμό πού ἐπι βάλλει στην χώρα.

Στις εκλογές του 2015 στην Α! Αθηνών ψήφισαν 253.687, εξ αυτών έλαβαν ΣΥΡΙΖΑ 78.431 και ΝΔ 77.360.ψηφους…


Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη