Τὰ μουλάρια θὰ κυκλώσουν τὴν Ἁγία Τράπεζα | Προφητεία Ἁγίου Ἀντωνίου


Εἶναι ὄντως φοβερὸ τὸ ὅραμα ποὺ εἶδε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία αἱρετικῶν μέσα σὲ ὀρθόδοξους ναούς. Τὸ ὅραμα αὐτὸ αἰτιολογεῖ, ἐξηγεῖ παραστατικὰ γιὰ ποιό λόγο οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἀπαγορεύουν μὲ συνοδικοὺς κανόνες τὴν εἴσοδο αἱρετικῶν σὲ καθαγιασμένους χώρους, τὴν συμμετοχή τους σὲ ἀκολουθίες καὶ λειτουργίες, τίς συμπροσευχὲς καὶ τὰ συλλείτουργα. Καθὼς καὶ τὴν συμμετοχὴ τῶν βαπτισμένων ὀρθοδόξων σὲ μυστήρια αἱρετικῶν ψευδεπισκόπων.

Οἱ αἱρετικοὶ μὴ δεχόμενοι τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων, ἐπηρεάζονται ἀπὸ τοὺς δαίμονες καὶ τὸν πατέρα τους τὸν διάβολο, στὴν προβολὴ πλανεμένων ἀπόψεων. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ διδασκαλία τοὺς «μᾶλλον ἄγονος καὶ ἄλογος καὶ διανοίας ἐστὶν οὐκ ὀρθῆς, ὡς ἡ τῶν ἡμιόνων ἀλογία».

Συγκλονίσθηκε λοιπόν, καὶ ἐτρόμαξε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος, ὅταν ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ δεῖ στὸ ὅραμά του τοὺς Ἀρειανοὺς νὰ περικυκλώνουν τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο ὡς ἡμίονοι (= μουλάρια), νὰ τὸ κλωτσοῦν καὶ νὰ τὸ μιαίνουν. Τόση ἦταν ἡ λύπη καὶ ἡ στεναχώρια του, ὥστε ἔβαλε τὰ κλάμματα.

Κατὰ τὴν διήγηση τοῦ Μ. Ἀθανασίου στὸ «Βίο», ἐνῶ ἠσχολεῖτο μὲ τὸ ἐργόχειρό του καθιστὸς ὁ Μ. Ἀντώνιος, περιῆλθε σὲ ἕνα εἶδος ἐκστάσεως καὶ ἀναστέναζε πολὺ βλέποντας τὴν ὀπτασία. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα στράφηκε πρὸς τοὺς παρισταμένους μοναχούς, ἐξακολούθησε νὰ στενάζει καὶ  νὰ τρέμει. Ἔπεσε στὰ γόνατα γιὰ νὰ προσευχηθεῖ καὶ ἔμεινε γονατιστὸς ἐπὶ πολὺ ὥρα. Ὅταν σηκώθηκε ἔκλαιγε ὁ Γέροντας. Ἐτρόμαξαν οἱ παριστάμενοι καὶ ἐφοβήθηκαν πολύ, γι' αὐτὸ τὸν παρακάλεσαν νὰ τοὺς ἐξηγήσει. Καὶ ἀφοῦ τὸν ἐπίεσαν πολὺ καὶ τὸν ἐξεβίασαν ἀναστέναξε πάλι καὶ εἶπε: «Παιδιά μου εἶναι καλύτερα νὰ πεθάνω, πρὶν νὰ συμβοῦν ὅσα εἶδα στὴν ὀπτασία. Θὰ πέσει στὴν Ἐκκλησία ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ παραδοθεῖ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἄλογα κτήνη. Εἶδα τὴν Ἁγία Τράπεζα τοῦ ναοῦ, στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης νὰ περικυκλώνεται σ' ὅλες της πλευρὲς ἀπὸ μουλάρια, τὰ ὁποῖα κλωτσοῦσαν καὶ χοροπηδοῦσαν, ὅπως συνηθίζουν νὰ κάνουν αὐτὰ τὰ ἄλογα κτήνη. Εἴδατε καὶ ἀντιληφθήκατε πὼς ἐστέναζα προηγουμένως; Τὸ ἔκανα γιατί ἄκουσα φωνὴ ποὺ ἔλεγε: «Θὰ μιανθεῖ τὸ θυσιαστήριό μου».

Αὐτὰ εἶδε ὁ Γέροντας. Καὶ μετὰ ἀπὸ δύο ἀκριβῶς ἔτη ἔγινε ἐπίθεση τῶν Ἀρειανῶν καὶ ἡ ἁρπαγὴ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἅρπαξαν τὰ ἱερὰ σκεύη μὲ τὴ βία, τὰ ἔδωσαν σὲ εἰδωλολάτρες νὰ τὰ κρατοῦν, τοὺς ἐξανάγκασαν νὰ μετέχουν στὶς συνάξεις τους καὶ παρόντων αὐτῶν ἔκαναν στὴν Ἁγία Τράπεζα ὅ,τι ἤθελαν. Τότε καταλάβαμε ὅλοι μας, λέγει ὁ Μ. Ἀθανάσιος, ὅτι τὰ λακτίσματα ἐκεῖνα τῶν ἡμιόνων προεμήνυαν στὸν Ἀντώνιο ὅσα πράττουν τώρα οἱ Ἀρειανοὶ ὡς κτήνη.

Μετὰ τὴν ὀπτασία ἔνιωσε τὴν ἀνάγκη ὁ Γέροντας νὰ ἐνθαρρύνει καὶ νὰ παρηγορήσει τους γύρῳ,γύρω του λέγοντας: «Μὴ λυπᾶσθε, παιδιά μου, γιατί ὅπως ὀργίσθηκε ὁ Κύριος, ἔτσι πάλι καὶ θὰ θεραπεύσει τὸ κακό. Σύντομα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐπαναποκτήσει τὴν ὀμορφιά της καὶ θὰ λάμψει. Θὰ δεῖτε αὐτοὺς ποὺ ἐξορίστηκαν νὰ ἐπιστρέφουν, τὴν ἀσέβεια νὰ ὑποχωρεῖ καὶ νὰ κρύβεται, καὶ τὴν εὐσεβῆ πίστη νὰ ἐμφανίζεται καὶ νὰ κυριαρχεῖ παντοῦ, ἀρκεῖ σεὶς νὰ μὴν μιανθῆτε ἀπὸ τὴν αἵρεση τῶν Ἀρειανῶν, γιατί δὲν εἶναι ἡ διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ τῶν δαιμόνων καὶ τοῦ πατρὸς αὐτῶν τοῦ διαβόλου, ἄλογη καὶ ἄκαρπη, σὰν τὴν ἀλογία τῶν ἡμιόνων».

***

Συγκλονιστικὴ ἡ Προφητεία τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου ποὺ περιγράφει ἄριστα τον μέγα ξεπεσμὸ τῶν σημερινῶν ἐκπροσώπων την «κρατικοδίαιτης» συστημικῆς «ἐκκλησίας» (ψευδο-ἐκκλησίας, πιὸ σωστὰ) τοῦ Ἀντιχρίστου.

Τότε κατέλαβαν δια τῆς βίας τοὺς Ναοὺς οἱ Αἱρετικοὶ ἀρειανοὶ (μονοφυσίτες).

Σήμερα τοὺς κατέλαβαν οἱ αἱρετικοὶ καὶ χαραγμένοι ἐπισκοπάδες ποὺ σὰν ἄλλοι ἡμίονοι βογγοῦν ὁδηγῶντας τὸ ἀφελὲς ποίμνιο τοὺς στὸ νὰ χαραχθεῖ μὲ τὸ δεινὸν ἔμ-μπώλλιον τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ νὰ κολαστεῖ αἰώνια.

Ὁ Κύριος ὁμιλεῖ ξεκάθαρα πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ κατέπέκτασιν σὲ ὅλους τοὺς ὅμοιούς των ψευδεπισκόπους καὶ ψευδοποιμένες :

Ἰω. 8,44 «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν»

(Σεὶς ἔχετε πατέρα τὸν διάβολον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον καὶ κατάγεσθε καὶ θέλετε νὰ ἐκτελῆτε τὰς πονηρὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός σας).

Προπαγανδίζουν τὸ χάραγμα διότι ἁπλούστατα αὐτὲς τίς ὁδηγίες ἔλαβαν ἀπὸ τὸν πατέρα τους τὸν διάβολο.!!!

Γιὰ τὴν δική τους σωτηρία, ἂν δὲν θέλουν νὰ καίγονται στὴν αἰώνια κόλαση μαζὶ μὲ τὸν πατέρα τους καὶ τὸν Ἄννα καὶ τὸν Καϊάφα, καλοῦνται ἄμεσα ὅλοι οἱ ψευδεπίσκοποι νὰ κρεμάσουν τὸ πετραχήλι τους καὶ νὰ μεταννοήσουν.

Ἀλλιῶς τοὺς περιμένει ὁ πέλεκυς τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ.!!

Οἱ ψευδεπίσκοποι ἔχουν κάνει ἀνυπολόγιστο κακὸ στὶς ψυχὲς τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν μὲ τίς αἱρέσεις καὶ τίς κακὲς δοξασίες ποὺ κηρύττουν καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀνηθικότητά τους.!!!

***

Ἁγία Ἀποτείχησις

Οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ θέλουν νὰ σώσουν τὴν ψυχή τους ἐπιβάλλεται νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ψευδεπισκόπους καὶ νὰ μὴν μετέχουν στὰ ἄκυρα μυστήριά τους διότι ἀντὶ νὰ λαμβάνουν θεία,θεῖα χάρη λαμβάνουν αἰώνια κόλαση.!!

Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μετέχουν οἱ χριστιανοὶ σὲ μυστήρια ποὺ μνημονεύονται οἱ αἱρετικοὶ ψευδεπίσκοποι καὶ ἐχθροὶ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Καί μας τὸ ἀπέδειξαν πλειστάκις τὸ πόσο μισοῦν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς πιστούς, ἀπεναντίας δὲ πόσο λατρεύουν τὸν μαμμωνᾶ (τὸ χρῆμα).

Ἡ αἵρεση εἶναι ἁμαρτία ἀσυγχώρητη καὶ βλασφημία κατὰ τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ ναοὺς αἱρετικῶν ποὺ τοὺς κατέχουν «ἡμίονοι» ὅπως λέγει καὶ ὁ Μέγας Ἀντώνιος.

«Κι ἂν ἀλλάξουν ὅλοι νὰ παραμείνετε στὴν παράδοση»

«Τὰ σπίτια σας νὰ γίνουν Ἐκκλησίες»...

Ἔλεγε κάποτε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Τὰ σπίτια μας θὰ γίνουν Ἐκκλησίες διότι δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν συμμετοχὴ στὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἐκπεσόντων χαραγμένων ἐπισκόπων.πηγη

Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη